Algemene voorwaarden

A. Indien de opdrachtgever de uitzending van de reclamecampagne stopzet voor de termijn die in de overeenkomst is opgenomen, betaald hij een schadevergoeding gelijk aan de helft van de vermelde prijs.

B. Indien de overheid de zendvergunning van Radio Mol intrekt vervalt deze overeenkomst en kan Radio Mol nooit verantwoordelijk worden gesteld.

C. Betalingen geschieden door overschrijving op het rekeningnummer BE98 0680 9052 7093 van de vzw Radio Mol op het einde van elke maand na ontvangst van factuur.

D. De ontvangst van de factuur geld, van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen. In geval van niet betaling is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgelegd op 12% met een minimum van 30 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

E. De vertegenwoordiger van Radio Mol mag een voorschot, van maximum 20% van de onder paragraaf 2 vermelde prijs, eisen van de opdrachtgever.

F. Alle betwistingen worden volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en het Vredegerecht van Mol behoren.